Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Historia

Zarys historii XXIV LO w Łodzi

Historia XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łodzi sięga lat pięćdziesiątych, kiedy to w 1953 roku powstała szkoła pod nazwą 8 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Zdniem 1 września 1953 roku została przemianowana na XIV Szkołę Towarzystwa Przyjaciół Dziecistopnia podstawowego i licealnego i przeniesiona do budynku przy ulicy Bojowników Getta 3/5. Pierwszym dyrektorem szkoły była mgr Leokadia Amanowicz. Uroczystego powołania szkoły dokonała przedstawicielka Wydziału Oświaty RN miasta Łodzi Janina Zmarz. W roku 1957 z ciągu podstawowego XIV Szkoły TPD powstała Szkoła Podstawowa Nr 45, a z ciągu licealnego – XXIV LO,któremu na siedzibę wyznaczono część pomieszczeń w budynku IV Szkoły TPD przy ulicy Nowotki 16 (obecnie ulica Pomorska). W grudniu 1961 liceum staje się samodzielne i otrzymuje gmach, w którym mieści się dzisiaj przy ulicy Marysińskiej 61/67.

15 marca 1959 roku szkoła otrzymała sztandar oraz imię Marii Skłodowskiej-Curie. Podczas uroczystości pani Dyrektor Leokadia Amanowicz odebrała sztandar z rąk przedstawiciela Komitetu Rodzicielskiego i przekazała go delegacji uczniów. Padły wówczas słowa przysięgi: 

„Przyjmując ten sztandar jako symbol największych wartości – w imieniu młodzieży naszej szkoły – przyrzekamy: nie uchybić w niczym widniejącemu na nim godłu naszej Ojczyzny i pamięci naszej Patronki – Marii Skłodowskiej – Curie. Będziemy pracować, uczyć się wytrwale, bo poznawanie tajników przyrody przynosiło szczęście ludzkości. Prawda i postęp, dobro i piękno staną się dla nas największymi ideałami, ku którym w miarę swoich sił i możliwości będziemy zdążać, w imię ich walczyć, by tworzyć nowe, lepsze życie.”

Szkoła otrzymuje sztandar.

14 listopada 1967r. odsłonięto popiersie patronki szkoły. Odbyło się to w dniu setnej rocznicy jej urodzin. Obok popiersia zostały uwieńczone słowa Marii:

„trzeba mieć odwagę
i głównie wiarę w siebie,
że się jest do czegoś zdolnym
i że do tego czegoś dojść potrzeba”.

Do tradycji szkoły należy szczególna dbałość o wysoki poziom nauczania, a przejawy tej troski to m.in. wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej i ciągłe ich doskonalenie. Wszyscy nauczyciele legitymują się wyższym wykształceniem, ponad połowa ukończyła studia podyplomowe doskonalące lub dające kwalifikacje do nauczania kolejnego przedmiotu.

Pierwsza matura 1957 r.

W latach siedemdziesiątych naszą szkołę żartobliwie nazywano „wylęgarnią dyrektorów” – 6 naszych nauczycieli zostało dyrektorami lub wicedyrektorami szkół średnich.

W tworzeniu klimatu sprzyjającemu osiąganiu przez uczniów wysokich wyników nauczania pomagają takie elementy życia szkolnego XXIV Liceum Ogólnokształcącego jak: przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach, organizowane w przeszłości konkursy na najlepszego ucznia liceumi najlepszego ucznia Łodzi, Dzień Nauki i Kultury, prezentacja osiągnięć uczniowskich, dokumentowanych w Kronice Szkolnej i Księdze Honorowej.

Zawsze byliśmy otwarci na kontakty z innymi krajami. Kronika Szkolna odnotowuje wizyty w naszej szkole: przedstawiciela ambasady radzieckiej, nauczycieli z NRD, grupy nauczycieli z Japonii, przedstawicielki nauczycieli amerykańskich. W latach 1990-1992 trwała wymiana młodzieży i nauczycieli naszego liceum ze szkołą średnią z Rzymu. Od roku 1995 do dzisiaj realizowana jest wymiana ze szkołą średnią w Hamburgu.

Wbrew dość powszechnym opiniom o negatywnym naborze do zawodu nauczycielskiego wśród naszego grona pedagogicznego są absolwenci naszego liceum – dwie polonistki, anglista, chemik, informatyk, geograf. Byli wybitnymi uczniami i mają swoje miejsce w Księdze Honorowej. O dobrej atmosferze i zaufaniu jakim cieszy się szkoła w środowisku świadczy fakt, że obecnie i w przeszłości uczyła się i uczy u nas duża grupa młodzieży – dzieci naszych absolwentów. Najbardziej cieszy nas to, że prawie wszyscy absolwenci kontynuują edukację i nawet ci, mający problemy z nauką, odnajdują w dorosłym życiu satysfakcjonującą sferę działalności.

Proponowaliśmy i proponujemy uczniom udział w różnych formach aktywności. Najdłuższą tradycję mają zajęcia i rozgrywki sportowe obecne od zawsze, teraz mogą być jeszcze realizowane w siłowni oraz na boisku do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią. Od 1962 roku istniała Spółdzielnia Uczniowska, a jejdziałalność była uznawana jako przedsięwzięcie klas o profilu matematyczno-fizyczno-informatycznym.

Z najstarszych tradycji kontynuujemy uroczystość ślubowania klas pierwszych i ślubowanie absolwentów zachowując oryginalne teksty. Wierzymy, że sprzyja to kształtowaniu poczucia więzi uczniów ze szkołą. Bardzo ważne jest podtrzymywanie istniejących zwyczajów, ale nie możemy nie dostrzegać zmian zachodzących w otaczającej rzeczywistości i związanych z nimi nowych, innychpotrzeb młodzieży i rodziców.

Staramy się sprostać wyzwaniom współczesności i wyposażyć ucznia w umiejętności niezbędne do funkcjonowania w przyszłości. Sprawne posługiwanie się komputerem jest ważnym wyznacznikiem sukcesu. Realizujemy to poprzez zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne z informatyki w dobrze wyposażonej pracowni internetowej. Nasza szkoła jako jedna z pierwszych oferowała możliwość korzystania przez uczniów z sieci globalnej. Posiadamy nowoczesną czytelnię multimedialną z 8 stanowiskamikomputerowymi z dostępem do Internetu, gdzie uczniowie mogą przygotowywać się do lekcji.Wpracowni jest przygotowanych 18 stanowisk komputerowych. W kilkunastu pracowniach przedmiotowych znajdują się komputery wykorzystywane w procesie lekcyjnym. Komputery są równieższeroko wykorzystywane w zarządzaniu szkołą.

Rozumiemy konieczność wzmożenia nauczania języków obcych. Stwarzamy warunki, aby uczniowie opanowali na bardzo dobrym poziomie dwa języki obce: angielski i niemiecki. Zajęcia odbywają się w grupach międzyoddziałowych. Kolejny rok funkcjonuje klasa z innowacyjnym programem nauczania zjęzyka angielskiego z elementami kultury brytyjskiej i amerykańskiej. Od wielu lat organizujemy Festiwal Piosenki Angielskojęzycznej – wspaniałą imprezę, dającą możliwość rozwijania umiejętności i zdolności artystycznych i językowych. Od dwóch lat organizujemy konkurs języka niemieckiego. Uczniowie uczą się łaciny, z powodzeniem biorą udział w konkursach kultury antycznej. Od bieżącegoroku w naszej szkole jako jednej z dwóch w Łodzi uczniowie będą mogli uczyć się języka chińskiego.

Co roku 21 marca w „dzień wagarowicza” organizujemy święto szkoły. Impreza ta jest nie tylko upamiętnieniem naszej patronki Marii Skłodowskiej-Curie, ale również okazją do rozwijania w młodych ludziach poczucia świadomości przynależności zarówno do lokalnego społeczeństwa, jak i bycia Polakiem i Europejczykiem.

Jesteśmy głęboko przekonani o konieczności rozwijania takich umiejętności jak: współpraca w grupie, wyrażanie własnego zdania, słuchanie opinii innych rozwiązywanie problemów. Stwarzamy też możliwości, aby uczeń lepiej poznał samego siebie i mógł dokonywać racjonalnych i trafnych wyborów. Służyły temu i służą takie działania jak: wyjazdy integracyjne dla klas pierwszych (od 1994), realizacjaprogramów „Ekonomia stosowana” (od 1998), „Nasze spotkania” (od 1995), Edukacja prawna iobywatelska (rozszerzony program przedmiotu wiedza o społeczeństwie od 1997), zajęcia decyzyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy i w Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej (od 2000r), badanie osobowości pod kątem predyspozycji zawodowych (2002r).

Bardzo znaczącymi i angażującymi uczniów i nauczycieli przedsięwzięciem są Targi Edukacyjne w których uczestniczymy od początku ich powstania oraz akcja „Otwarte Drzwi” organizowane od 1992 roku. Tradycją naszej szkoły w okresie przedświątecznym są wystawiane przez uczniów przedstawienia bożonarodzeniowe, które zkażdym rokiem nabierają coraz większego rozmachu pod względem angażujących się w to osób i środków.

Od wielu lat współpracujemy z szkołami wyższymi, zapewniając naszym uczniom zarówno spotkaniainformacyjne z ich pracownikami, jak również umożliwiając uczniom zapoznanie się z pracąw laboratoriach wyższych uczelni.

Efektem wytężonej nauki w ciągu trzech lat szkolnych jest wysoka bliska stu procent zdawalność nawybrane, dzienne (państwowe) kierunki studiów na uczelniach:

  • łódzkich (Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Medyczny, Wyższa SzkołaHumanistyczno – Ekonomiczna, Wyższa Szkoła Pedagogiczna) ;
  • innych szkołach i uczelniach na terenie Polski (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński,Akademia Rolnicza we Wrocławiu, SGGW w Warszawie, SGH w Warszawie Uniwersytet Lubelski i Uniwersytet Poznański).

Siłę naszej szkoły stanowią ludzie – mądrzy ioddani nauczyciele, którzy swojej działalności pedagogicznej stawiają ciągle pytania i dlatego się rozwijają oraz uczniowie z dużymi aspiracjami edukacyjnymi.