Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Historia

Zarys historii XXIV LO w Łodzi

Historia XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łodzi sięga lat pięćdziesiątych, kiedy to w 1953 roku powstała szkoła pod nazwą 8 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Zdniem 1 września 1953 roku została przemianowana na XIV Szkołę Towarzystwa Przyjaciół Dziecistopnia podstawowego i licealnego i przeniesiona do budynku przy ulicy Bojowników Getta 3/5. Pierwszym dyrektorem szkoły była mgr Leokadia Amanowicz. Uroczystego powołania szkoły dokonała przedstawicielka Wydziału Oświaty RN miasta Łodzi Janina Zmarz. W roku 1957 z ciągu podstawowego XIV Szkoły TPD powstała Szkoła Podstawowa Nr 45, a z ciągu licealnego – XXIV LO,któremu na siedzibę wyznaczono część pomieszczeń w budynku IV Szkoły TPD przy ulicy Nowotki 16 (obecnie ulica Pomorska). W grudniu 1961 liceum staje się samodzielne i otrzymuje gmach, w którym mieści się dzisiaj przy ulicy Marysińskiej 61/67.

15 marca 1959 roku szkoła otrzymała sztandar oraz imię Marii Skłodowskiej-Curie. Podczas uroczystości pani Dyrektor Leokadia Amanowicz odebrała sztandar z rąk przedstawiciela Komitetu Rodzicielskiego i przekazała go delegacji uczniów. Padły wówczas słowa przysięgi: 

„Przyjmując ten sztandar jako symbol największych wartości – w imieniu młodzieży naszej szkoły – przyrzekamy: nie uchybić w niczym widniejącemu na nim godłu naszej Ojczyzny i pamięci naszej Patronki – Marii Skłodowskiej – Curie. Będziemy pracować, uczyć się wytrwale, bo poznawanie tajników przyrody przynosiło szczęście ludzkości. Prawda i postęp, dobro i piękno staną się dla nas największymi ideałami, ku którym w miarę swoich sił i możliwości będziemy zdążać, w imię ich walczyć, by tworzyć nowe, lepsze życie.”

Szkoła otrzymuje sztandar.

14 listopada 1967r. odsłonięto popiersie patronki szkoły. Odbyło się to w dniu setnej rocznicy jej urodzin. Obok popiersia zostały uwieńczone słowa Marii:

„trzeba mieć odwagę
i głównie wiarę w siebie,
że się jest do czegoś zdolnym
i że do tego czegoś dojść potrzeba”.

Do tradycji szkoły należy szczególna dbałość o wysoki poziom nauczania, a przejawy tej troski to m.in. wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej i ciągłe ich doskonalenie. Wszyscy nauczyciele legitymują się wyższym wykształceniem, ponad połowa ukończyła studia podyplomowe doskonalące lub dające kwalifikacje do nauczania kolejnego przedmiotu.

Pierwsza matura 1957 r.

W latach siedemdziesiątych naszą szkołę żartobliwie nazywano „wylęgarnią dyrektorów” – 6 naszych nauczycieli zostało dyrektorami lub wicedyrektorami szkół średnich.

W tworzeniu klimatu sprzyjającemu osiąganiu przez uczniów wysokich wyników nauczania pomagają takie elementy życia szkolnego XXIV Liceum Ogólnokształcącego jak: przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach, organizowane w przeszłości konkursy na najlepszego ucznia liceumi najlepszego ucznia Łodzi, Dzień Nauki i Kultury, prezentacja osiągnięć uczniowskich, dokumentowanych w Kronice Szkolnej i Księdze Honorowej.

Zawsze byliśmy otwarci na kontakty z innymi krajami. Kronika Szkolna odnotowuje wizyty w naszej szkole: przedstawiciela ambasady radzieckiej, nauczycieli z NRD, grupy nauczycieli z Japonii, przedstawicielki nauczycieli amerykańskich. W latach 1990-1992 trwała wymiana młodzieży i nauczycieli naszego liceum ze szkołą średnią z Rzymu. Od roku 1995 do dzisiaj realizowana jest wymiana ze szkołą średnią w Hamburgu.

Wbrew dość powszechnym opiniom o negatywnym naborze do zawodu nauczycielskiego wśród naszego grona pedagogicznego są absolwenci naszego liceum – dwie polonistki, anglista, chemik, informatyk, geograf. Byli wybitnymi uczniami i mają swoje miejsce w Księdze Honorowej. O dobrej atmosferze i zaufaniu jakim cieszy się szkoła w środowisku świadczy fakt, że obecnie i w przeszłości uczyła się i uczy u nas duża grupa młodzieży – dzieci naszych absolwentów. Najbardziej cieszy nas to, że prawie wszyscy absolwenci kontynuują edukację i nawet ci, mający problemy z nauką, odnajdują w dorosłym życiu satysfakcjonującą sferę działalności.

Proponowaliśmy i proponujemy uczniom udział w różnych formach aktywności. Najdłuższą tradycję mają zajęcia i rozgrywki sportowe obecne od zawsze, teraz mogą być jeszcze realizowane w siłowni oraz na boisku do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią. Od 1962 roku istniała Spółdzielnia Uczniowska, a jejdziałalność była uznawana jako przedsięwzięcie klas o profilu matematyczno-fizyczno-informatycznym.

Z najstarszych tradycji kontynuujemy uroczystość ślubowania klas pierwszych i ślubowanie absolwentów zachowując oryginalne teksty. Wierzymy, że sprzyja to kształtowaniu poczucia więzi uczniów ze szkołą. Bardzo ważne jest podtrzymywanie istniejących zwyczajów, ale nie możemy nie dostrzegać zmian zachodzących w otaczającej rzeczywistości i związanych z nimi nowych, innychpotrzeb młodzieży i rodziców.

Staramy się sprostać wyzwaniom współczesności i wyposażyć ucznia w umiejętności niezbędne do funkcjonowania w przyszłości. Sprawne posługiwanie się komputerem jest ważnym wyznacznikiem sukcesu. Realizujemy to poprzez zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne z informatyki w dobrze wyposażonej pracowni internetowej. Nasza szkoła jako jedna z pierwszych oferowała możliwość korzystania przez uczniów z sieci globalnej. Posiadamy nowoczesną czytelnię multimedialną z 8 stanowiskamikomputerowymi z dostępem do Internetu, gdzie uczniowie mogą przygotowywać się do lekcji.Wpracowni jest przygotowanych 18 stanowisk komputerowych. W kilkunastu pracowniach przedmiotowych znajdują się komputery wykorzystywane w procesie lekcyjnym. Komputery są równieższeroko wykorzystywane w zarządzaniu szkołą.

Rozumiemy konieczność wzmożenia nauczania języków obcych. Stwarzamy warunki, aby uczniowie opanowali na bardzo dobrym poziomie dwa języki obce: angielski i niemiecki. Zajęcia odbywają się w grupach międzyoddziałowych. Kolejny rok funkcjonuje klasa z innowacyjnym programem nauczania zjęzyka angielskiego z elementami kultury brytyjskiej i amerykańskiej. Od wielu lat organizujemy Festiwal Piosenki Angielskojęzycznej – wspaniałą imprezę, dającą możliwość rozwijania umiejętności i zdolności artystycznych i językowych. Od dwóch lat organizujemy konkurs języka niemieckiego. Uczniowie uczą się łaciny, z powodzeniem biorą udział w konkursach kultury antycznej. Od bieżącegoroku w naszej szkole jako jednej z dwóch w Łodzi uczniowie będą mogli uczyć się języka chińskiego.

Co roku 21 marca w „dzień wagarowicza” organizujemy święto szkoły. Impreza ta jest nie tylko upamiętnieniem naszej patronki Marii Skłodowskiej-Curie, ale również okazją do rozwijania w młodych ludziach poczucia świadomości przynależności zarówno do lokalnego społeczeństwa, jak i bycia Polakiem i Europejczykiem.

Jesteśmy głęboko przekonani o konieczności rozwijania takich umiejętności jak: współpraca w grupie, wyrażanie własnego zdania, słuchanie opinii innych rozwiązywanie problemów. Stwarzamy też możliwości, aby uczeń lepiej poznał samego siebie i mógł dokonywać racjonalnych i trafnych wyborów. Służyły temu i służą takie działania jak: wyjazdy integracyjne dla klas pierwszych (od 1994), realizacjaprogramów „Ekonomia stosowana” (od 1998), „Nasze spotkania” (od 1995), Edukacja prawna iobywatelska (rozszerzony program przedmiotu wiedza o społeczeństwie od 1997), zajęcia decyzyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy i w Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej (od 2000r), badanie osobowości pod kątem predyspozycji zawodowych (2002r).

Bardzo znaczącymi i angażującymi uczniów i nauczycieli przedsięwzięciem są Targi Edukacyjne w których uczestniczymy od początku ich powstania oraz akcja „Otwarte Drzwi” organizowane od 1992 roku. Tradycją naszej szkoły w okresie przedświątecznym są wystawiane przez uczniów przedstawienia bożonarodzeniowe, które zkażdym rokiem nabierają coraz większego rozmachu pod względem angażujących się w to osób i środków.

Od wielu lat współpracujemy z szkołami wyższymi, zapewniając naszym uczniom zarówno spotkaniainformacyjne z ich pracownikami, jak również umożliwiając uczniom zapoznanie się z pracąw laboratoriach wyższych uczelni.

Efektem wytężonej nauki w ciągu trzech lat szkolnych jest wysoka bliska stu procent zdawalność nawybrane, dzienne (państwowe) kierunki studiów na uczelniach:

  • łódzkich (Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Medyczny, Wyższa SzkołaHumanistyczno – Ekonomiczna, Wyższa Szkoła Pedagogiczna) ;
  • innych szkołach i uczelniach na terenie Polski (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński,Akademia Rolnicza we Wrocławiu, SGGW w Warszawie, SGH w Warszawie Uniwersytet Lubelski i Uniwersytet Poznański).

Siłę naszej szkoły stanowią ludzie – mądrzy ioddani nauczyciele, którzy swojej działalności pedagogicznej stawiają ciągle pytania i dlatego się rozwijają oraz uczniowie z dużymi aspiracjami edukacyjnymi.