Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Szafki szkolne

Regulamin korzystania z szafek szkolnych w XXIV Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łodzi

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin zwany w dalszej części „Regulaminem korzystania z szafek szkolnych” określa szczegółowe zasady oraz organizację użytkowania majątku ruchomego w postaci szafek szkolnych przez uczniów XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej – Curie w Łodzi.
 2. Ilekroć w dalszej części będzie mowa o „szkole” należy przez to rozumieć, że mowa jest o XXIV LO w Łodzi.
 3. Szafki szkolne są własnością XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej – Curie w Łodzi.
 4. Dysponowaniem i rozliczaniem majątku ruchomego w postaci szafek szkolnych zajmuje się Dyrektor szkoły i Główna Księgowa.
 5. Szafki szkolne wpisane są do księgi inwentarzowej przechowywanej w szkole.
 6. Dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni mają prawo zwracać uwagę na wszelkie przejawy nieprawidłowości w zakresie: dysponowania i użytkowania szafkami szkolnymi.
 7. Dyrektor szkoły dla celów rozliczeniowych prowadzi ewidencję korzystania z szafek szkolnych. Ewidencja przechowywana jest u dyrektora szkoły oraz wychowawców klas.
 8. Szafki szkolne służą uczniom do przechowywania obuwia i ubrań oraz innych przedmiotów związanych z funkcjonowaniem ucznia w szkole.
 9. Za rzeczy pozostawione w szafce szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Uczeń, który otrzymał szafkę szkolną zobowiązany jest do jej należytego użytkowania i poszanowania.

Uczniowie oraz Rodzice zobowiązani są znać i stosować postanowienia niniejszego Regulaminu.

II. Obowiązki szkoły

 1. Szkoła zapewnia konserwację i ewentualne naprawy szafek.
 2. Na każdej szafce znajduje się numer szafki, który przypisany jest do danego ucznia.
 3. Wychowawca klasy tworzy listę uczniów z przydzielonymi numerami szafek, numerem seryjnym klucza oraz datą odbioru i zdania klucza. Oryginał tej listy przekazuje Dyrektorowi szkoły. Kopia listy pozostaje w dokumentacji wychowawcy klasy.
 4. Szkoła zapewnia przydział jednej szafki dla jednego ucznia lub jednej szafki dla dwóch uczniów do chwili zapewnienia możliwości przydziału każdemu uczniowi osobnej szafki.
 5. Uczeń nabywa prawo do korzystania z przydzielonej szafki jedynie w czasie nauki w szkole.
 6. Każda szafka posiada dwa klucze. Jeden do użytku ucznia i drugi zapasowy, który pozostaje w szkole i nie podlega wydawaniu. Dostęp do klucza zapasowego ma tylko Dyrektor szkoły.
 7. Szkoła zastrzega sobie prawo do otwierania szafek bez informowania ucznia w przypadku:
 8. jej konserwacji (naprawy);
 9. podejrzenia o przechowywanie w szafce przedmiotów niezgodnych z przeznaczeniem i/lub uchodzących za niebezpieczne, a w szczególności podejrzenia o posiadanie przez ucznia substancji odurzających, narkotyków, alkoholu lub innych materiałów niezgodnych z prawem. Dyrektor ma prawo do komisyjnego otwarcia szafki. Z przebiegu kontroli sporządzony jest protokół;
 10. przeszukania przez policję lub inne organy do tego uprawnione. Z przeszukania sporządzony jest protokół
 11. Zapewnia wymianę zamka na koszt szkoły, w przypadku stwierdzenia dwóch jednakowych numerów zamka.

III. Obowiązki użytkowników szafek

 1. Każdy uczeń jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i przestrzegania jego postanowień.
 2. Uczeń zabezpiecza swoje mienie poprzez: prawidłowe zamykanie szafki, niepozostawianie klucza w zamku oraz nieudostępniania go innym osobom.
 3. Użytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość.
 4. Uczeń, który otrzymał szafkę szkolną, powinien zadbać o jej należyte użytkowanie i poszanowanie.
 5. Zabrania się dokonywania wewnątrz i na zewnątrz szafki napisów, rysunków, przyklejania plakatów, zdjęć (w tym o treściach niezgodnych z przepisami prawa) oraz innych działań mających skutek trwały.
 6. Zabrania się przechowywania w szafkach szklanych przedmiotów typu butelki, słoiki. Wszystkie butelki z napojami muszą być szczelnie zakręcone.
 7. Zabrania się instalowania w szafkach urządzeń zasilanych prądem elektrycznym, również tych na baterie (np. lampek choinkowych, lampek typu LED itp.) oraz innych urządzeń, które mogą spowodować zapalenie znajdujących się w szafce przedmiotów.
 8. W szafkach nie należy przechowywać brudnej odzieży (np. przepoconych strojów gimnastycznych) oraz nieświeżej żywności.
 9. Obowiązkiem użytkownika szafki jest przechowywanie butów na specjalnej wkładce, która znajduje się w każdej szafce. Właściwe przechowywanie butów stanowi zabezpieczenie przed zabrudzeniem rzeczy pozostawionych w szafce.
 10. Kategorycznie zabrania się przechowywania w szafkach alkoholu, wyrobów tytoniowych, środków odurzających oraz środków i przedmiotów uważanych za niebezpieczne oraz materiałów o treściach zakazanych prawem.
 11. Uczeń nie powinien przynosić rzeczy i przedmiotów nie związanych z czasem pobytu w szkole a w szczególności przedmiotów wartościowych.
 12. Uczeń nie może udostępniać przydzielonej szafki innym uczniom, a także zamieniać się z nimi na szafki.
 13. Pod koniec roku szkolnego (w terminie określonym w danym roku szkolnym) należy opróżnić szafkę ze wszystkich znajdujących się tam przedmiotów w celu przeprowadzenia jej konserwacji. W przypadku pozostawienia rzeczy w szafce na okres wakacji, przedmioty te zostaną usunięte przez pracowników obsługi.
 14. Kradzieże mienia, wszystkie uszkodzenia szafek, usterki oraz przypadki zniszczeń dokonane przez inne osoby powinny być bezzwłocznie zgłaszane przez ucznia kierownikowi gospodarczemu, a w przypadku jego nieobecności, wychowawcy klasy lub wicedyrektorowi.
 15. W sytuacji zgubienia klucza lub zepsucia zamka do szafki przez ucznia – za wymianę zamka, uczeń uiszcza opłatę w wysokości adekwatnej do poniesionych kosztów. Po dorobieniu klucza rodzic (prawny opiekun)/pełnoletni uczeń otrzymuje paragon z kasy fiskalnej, jako potwierdzenie wykonania usługi.
 16. W przypadku umyślnego uszkodzenia lub zniszczenia szafki szkolnej szkoła będzie dochodziła pokrycia całkowitego kosztu związanego z jej naprawą lub zakupem nowej szafki (segmentu składającego się z 2 szafek szkolnych).
 17. W przypadku korzystania z szafki niezgodnie z przeznaczeniem, uczeń podlega karze przewidzianej w Statucie XXIV LO w Łodzi.

IV. Klucze i zasady ich użytkowania

 1. Uczeń otrzymuje klucz do szafki oznaczony odpowiednim numerem (numer szafki oraz numer seryjny) na czas nauki w XXIV Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi, podlegający zwrotowi na zakończenie nauki w szkole (załącznik nr 2 do Regulaminu). Zwrotu dokonuje się na ręce wychowawcy. Wychowawca komplet zebranych kluczy wraz z listą przekazuje kierownikowi gospodarczemu.
 2. Wychowawca sporządza listę z imieniem i nazwiskiem uczniów, numerem przydzielonej szafki oraz numerem seryjnym kluczy. Uczeń własnoręcznym podpisem poświadcza odbiór i zdanie klucza. Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Obowiązkiem ucznia jest noszenie klucza. W przypadku braku klucza uczeń zostawia swoje rzeczy na wieszaku w wyznaczonym pomieszczeniu.
 4. Klucz zwraca się po zakończeniu nauki w szkole, w ostatnim tygodniu zajęć szkolnych, nie później jednak niż dwa dni przed jego zakończeniem.
 5. Uczniowie, którzy przenoszą się do innej szkoły zwracają klucze przed odebraniem dokumentów.
 6. Uczniowie, którzy nie zwrócą klucza będą obciążeni kosztem wymiany wkładki.
 7. Zabrania się samodzielnego dorabiania kluczy. Klucze dorabiane samodzielnie nie będą przyjmowane. Uczeń zostanie obciążony kosztem wymiany wkładki.
 8. Zabrania się korzystania z własnych systemów zabezpieczających.
 9. W przypadku zgubienia lub kradzieży klucza uczeń zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie kierownika gospodarczego lub wychowawcę klasy, w celu zapewnienia bezpieczeństwa rzeczy pozostawionych w szafce.
 10. Dorobienie klucza lub wymiana zamka następuje w jak najkrótszym terminie od daty zgłoszenia.

V. Naprawy

 1. Wszystkie usterki należy zgłaszać do kierownika gospodarczego lub wicedyrektora szkoły, nie wolno dokonywać napraw samodzielnie.
 2. Napraw szafek oraz usuwania usterek dokonuje wyłącznie pracownik wyznaczony przez dyrektora szkoły.
 3. Uczeń zgłaszający usterkę lub zgubienie klucza, powinien podać numer szafki oraz określić rodzaj usterki.
 4. Za umyślne uszkodzenie szafek odpowiedzialność materialną ponosi pełnoletni uczeń, Rodzic (prawny opiekun) całkowity koszt związany z naprawą lub zakupem nowej szafki (segmentu składającego się z 2 szafek).

VI. Kontrola szafek

 1. Postępowanie wyjaśniające w przypadkach szczególnych prowadzi Dyrektor szkoły lub Wicedyrektor szkoły.
 2. W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, np. podejrzewania ucznia o przetrzymywanie w szafce zabronionych przedmiotów (substancji odurzających, narkotyków, alkoholu lub innych substancji czy materiałów zabronionych prawem) dyrekcja szkoły ma prawo do otwarcia szafki. W każdym takim przypadku sporządzana jest pisemna notatka. W powyższym przypadku we wglądzie uczestniczą minimum 3 osoby.
 3. W przypadku przeszukania przez Policję lub inne organy do tego uprawnione sporządzane jest protokół przeszukania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. W celu sprawdzenia prawidłowości użytkowania szafek mogą być przeprowadzane kontrole okresowe. Kontrole przeprowadzać będzie komisja w skład, której wejdzie Dyrektor lub Wicedyrektor szkoły, pedagog szkolny oraz przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego. Doraźne kontrole może przeprowadzać wychowawca klasy wraz z uczniami.
 5. Dyrekcja szkoły posiada klucz główny Master Key. W przypadkach związanych z zagrożeniem życia lub zdrowia młodzieży lub pracowników szkoły dyrekcja jest upoważniona do otworzenia szafki.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach szkolnych.
 2. Uczniowie zobowiązani są znać, przestrzegać i stosować postanowienia niniejszego Regulaminu. Informacja o zapoznaniu się z Regulaminem przez uczniów i Rodziców stanowi załącznik nr 3 i 4.
 3. Za nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu konsekwencje wobec uczniów wyciąga Dyrektor szkoły zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Dyrektor może odebrać uczniowi prawo korzystania z szafki szkolnej.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje rozstrzygające podejmuje Dyrektor szkoły.

Załączniki

 1. Lista użytkowników szafek szkolnych w XXIV Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi.
 2. Informacja o przydziale szafki szkolnej.
 3. Informacja Rodzica (prawnego opiekuna) o zapoznaniu się z Regulaminem.
 4. Informacja ucznia o zapoznaniu się z Regulaminem i jego stosowaniu.